Xin gửi quý phụ huynh thư ngỏ của Unit01 GrapeSEED.

Nội dung này sẽ giúp phụ huynh hiểu sơ lược lộ trình, kiến thức, các phương thức dạy… mà các con sẽ tiếp nhận trong giai đoạn này. Hi vọng quý phụ huynh hiểu chương trình và theo sát học tập của con